logo
add image

MEMUR VE ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

MEMUR VE ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların Avukatlık Stajı hakkında yönetmelik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre kamu kurumlarında çalışan hukuk fakültesi mezunlarına stajları sırasında her türlü kolaylık sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ayrıca stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlayacak.
Yönetmeliğin tam metni aşağıdadır.


                                                                                                             YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununu,
b) Staj: Avukatlık stajını,
c) Stajyer: Avukatlık stajı yapan kişiyi,
ifade eder.
Stajın yapılması
MADDE 5- (1) Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, Kanunda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilirler.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara avukatlık stajının yapılması hususunda ilgili birimlerce gereken kolaylık sağlanır.
(3) Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlar.
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 6- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, stajın başladığını ve bittiğini görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları işyerine bildirir. Görev ve işyeri değişikliği halinde de aynı bildirim yapılır.
Avukat yanında staj
MADDE 7- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar stajlarının avukat yanındaki kısmını, staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamuda görev yapan ve aylıksız veya ücretsiz izin almak suretiyle stajına devam edenler, görevlerine dönmeleri halinde stajlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlar.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


İSTANBUL 2 NOLU BAROSU BAŞKANLIĞI

Paylaş:

Üst